ഞായറാഴ്‌ച, ജൂൺ 20, 2010

വീണ്ടും!
....
നീണ്ട ഒരു കാലം, ഞാന്‍ തിരിഞ്ഞുനോക്കിയതേ ഇല്ല.
ഇവിടെ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു, ആരൊക്കെ വരുന്നു, പോകുന്നു,
പണ്ടു കുത്തിക്കുറിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടോ, മാഞ്ഞുപോയോ...!
...
ഇതൊരു തിരിച്ചുവരവാണോ?  ഇനിയും എല്ലാനാളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമോ?
ഒന്നിനും ഉത്തരമില്ല.
വന്നു, വീണ്ടും....അത്ര തന്നെ!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: